Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-III.6131.174.2021

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 15 września 2021r. 

SR-III.6131.174.2021

 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735) zawiadamiam, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant z siedzibą przy ul. Słonecznej 2 w Rzeszowie, w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1278 w obrębie nr 214 oraz 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1279 w obrębie nr 214 położonych przy ul. Strzyżowskiej 67 w Rzeszowie.

 

Strony mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miasta Rzeszowa, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, pok. 10, w godzinach: 7 30 - 15 30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 7 (parter – korytarz) w dniu  15 września 2021r.

Ponadto działając na podstawie art. 36 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że postępowanie administracyjne nie może zostać zakończone w terminie określonym w art. 35 K.p.a. z powodu konieczności przeprowadzenia oględzin w terenie oraz umożliwienia stronom zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym. Jednocześnie wyznaczam nowy termin zakończenia sprawy do 15 października 2021r. Ponadto informuję, że stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia na zasadach określonych w art. 37 ustawy K.p.a.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Otrzymują:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Projektant
 2. Słoneczna 2

35 - 061 Rzeszów

 1. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz), tablica ogłoszeń w Ratuszu, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl).
 2. SR-III A/a

Informacja dotycząca danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych aktów prawnych wskazanych w niniejszym piśmie oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie dobrowolnego podania numeru telefonu lub adresu e-mail podstawę prawną stanowi Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania sprawy oraz archiwizacji wynikających z Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego.
 7. Posiada Pani/Pan na zasadach przewidzianych w RODO prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawienia),

- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail, której cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

- żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, odmowa podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne.