Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-III.6131.148.2021

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 

Rzeszów, 15 września 2021 r.

SR-III.6131.148.2021 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Zgodnie z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz.735) zawiadamiam, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie dotyczącego udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na działce nr 300/165 w obrębie nr 213 położonej przy ul. Osmeckiego 15 w Rzeszowie. 

         Strony mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miasta Rzeszowa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, pok.10, w godzinach: 7 30 - 15 30.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 (parter – korytarz), wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Rynek 7 (parter – korytarz), umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) w dniu 15 września 2021r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla „Baranówka”
 2. Skubisza 3, 35-206 Rzeszów
 3. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz); tablica ogłoszeń w Ratuszu, ul. Rynek 1 (parter – korytarz)
 4. SR-III-a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych aktów prawnych wskazanych
  w niniejszym piśmie oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie dobrowolnego podania numeru telefonu lub adresu e-mail podstawę prawną stanowi Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania sprawy oraz archiwizacji wynikających
  z Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji
  i działania archiwum zakładowego.
 7. Posiada Pani/Pan na zasadach przewidzianych w RODO prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawienia),

- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail, której cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

- żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, odmowa podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne.