Obwieszczenia

Obwieszzcenie SR-II.6220.45.2021

Obwieszcznie o wszczęciu na wniosek Deweloper Apklan Piotr Kawalec, ul. Kreczmera 4, 35 - 065 Rzeszów postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową i garażami, infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz murem oporowym na działkach o numerach ewidencyjnych 1761/16, 1761/20, 1761/43, 1761/44 oraz części działki 1761/45 przy Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie”.

Wystąpienia do organów opiniodawczych w tym RDOŚ w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie.

Załączniki: