Obwieszczenia

Pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia znak: SR-II.6220.22.2021

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) przesyłam w załączeniu odwołanie jednej ze stron postępowania od decyzji z dnia 17 sierpnia 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowym, myjnią bezdotykową i niezbędnymi urządzeniami technicznymi, wraz z infrastrukturą techniczną w Rzeszowie przy ulicy Jana Pawła II” na działkach ew. nr 26/4, 26/5, 24, 28, 27/1, 27/2, 27/5, 27/6, 26/6 w obr. 225 Budziwój przy ul. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Załączniki: