Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wody Polskie w Rzeszowie - RZ.RUZ.4210.38.2021.RD

Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wody Polskie w Rzeszowie z dnia 6 sierpnia 2021r., znak:  RZ.RUZ.4210.38.2021.RD dotyczące  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych tj. rowów, wylotów, zbiorników, prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, przepustów, sieci, regulację wód polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznegooraz układu poziomego odcinków koryt cieków naturalnych

Załączniki: