Obwieszczenia

Ponowne wystąpienia do organow opiniujących w związku z uzupełnieniami KIP SR-II.6220.25.2021

Ponowne wystąpienie do PPIS i RDOŚ w Rzeszowie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Staroniwskiej od skrzyżowania z al. Batalionów Chłopskich do granicy miasta” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Staroniwskiej”, w związku z wezwaniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie z dnia 22 czerwca 2021 r. znak: RZ.ZZŚ.1.435.106.2021.K.

Załączniki: