Obwieszczenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie - RZ.ZUZ.1.4210.161.2021.KKn

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 323/6 obr. 220 Załęże w Rzeszowie, wykonanie urządzenia wodnego oraz usługo wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego  - rowu na działce o nr ewid. 323/6 obr. 220 Załęże w Rzeszowie

Załączniki: