Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-III.6131.66.2021

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

Rzeszów, 9 czerwca 2021r.

SR-III.6131.66.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zmianami) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 czerwca 2021r znak SR-III.6131.66.2021 dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1658/6 w obrębie 208 przy ul. Podwisłocze 26 w Rzeszowie.

Decyzja została wydana na wniosek  Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Staszica 24 w Rzeszowie.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 10) od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1530.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia w innej formie  publicznego ogłaszania zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej; w tych przypadkach zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 7 (parter – korytarz) w dniu 9 czerwca 2021r. W myśl art.83a ust.7 ustawy o ochronie przyrody, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony obwieszczeniem w trybie art.49 ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA - Tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7  (parter – korytarz).
  2. SR-III-a/a