Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-III.6131.115.2021

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA    

 

Rzeszów, 9 czerwca 2021r.

 

SR-III.6131.115.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020r. poz. 55 ze zmianami) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Metalowiec z siedzibą przy ul. Granicznej 6 w Rzeszowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1137/4 w obrębie nr 211 położonej przy ul. Granicznej 2 w Rzeszowie.

Na podstawie art.10 ustawy Kpa informuję, że można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty będą wyłożone do wglądu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pokój nr 10, w godzinach pracy urzędu oraz na rozprawie administracyjnej. Ponadto można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 8 lipca 2021r. odbędą się oględziny wnioskowanego do usunięcia drzewa o godz. 8:00 na działce nr 1137/4 w obrębie nr 211 położonej przy ul. Granicznej 2 w Rzeszowie. Punkt zborny wyznacza się przy budynku mieszkalnym ul. Granicznej 2 w Rzeszowie.

Równocześnie na podstawie art. 90 § 2 pkt 1 ustawy Kpa wzywam strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów lub innych dowodów mających znaczenie w sprawie oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub poprzez pełnomocników posiadających stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zgodnie z art. 94 § 1 Kpa nieobecność na rozprawie stron, prawidłowo wezwanych na rozprawę, nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy Kpa informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto działając na podstawie art. 36 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że postępowanie administracyjne nie może zostać zakończone w terminie określonym w art. 35 K.p.a. z powodu konieczności przeprowadzenia oględzin w terenie oraz umożliwienia stronom zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym. Jednocześnie wyznaczam nowy termin zakończenia sprawy do 13 sierpnia 2021r. Ponadto informuję, że stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia na zasadach określonych w art. 37 ustawy K.p.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 K.p.a., w związku z czym niniejsze obwieszczenie w dniu 9 czerwca 2021r. zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – karta 328/2021 (w dniu 7 czerwca 2021r.).

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Otrzymują:

 1. Spółdzielnia Metalowiec
 2. Graniczna 6

35 - 326 Rzeszów

 1. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz), tablica ogłoszeń w Ratuszu, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl).
 2. SR-III A/a

Informacja dotycząca danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych aktów prawnych wskazanych w niniejszym piśmie oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie dobrowolnego podania numeru telefonu lub adresu e-mail podstawę prawną stanowi Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania sprawy oraz archiwizacji wynikających z Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego.
 7. Posiada Pani/Pan na zasadach przewidzianych w RODO prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawienia),

- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail, której cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

- żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, odmowa podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne.