Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-III.6131.215.2020

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

    Rzeszów, 20 listopada 2020r.

SR-III.6131.215.2020

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.) zawiadamiam strony, że odbędą się ponowne oględziny drzew w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1073/11 w obrębie nr 213 położonej przy ul. Mikołajczyka 12 w Rzeszowie.

W dniu 17 listopada 2020r. oględziny ww. drzew zostały odwołane z powodu nieobecności przedstawiciela Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na podstawie art.10 ustawy Kpa informuję, że można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty będą wyłożone do wglądu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pokój nr 10, w godzinach pracy urzędu oraz na rozprawie administracyjnej. Ponadto można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2020r. odbędą się oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew o godz. 8:15 na działce nr 1073/11 w obrębie nr 213 położonej przy ul. Mikołajczyka 12 w Rzeszowie. Punkt zborny wyznacza się przy budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 12 w Rzeszowie.

Równocześnie na podstawie art. 90 § 2 pkt 1 ustawy Kpa wzywam strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów lub innych dowodów mających znaczenie w sprawie oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub poprzez pełnomocników posiadających stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zgodnie z art. 94 § 1 Kpa nieobecność na rozprawie stron, prawidłowo wezwanych na rozprawę, nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy Kpa informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto działając na podstawie art. 36 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że postępowanie administracyjne nie może zostać zakończone w terminie określonym w art. 35 K.p.a. z powodu konieczności przeprowadzenia oględzin w terenie oraz umożliwienia stronom zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym. Jednocześnie wyznaczam nowy termin zakończenia sprawy do 31 stycznia 2021r. Ponadto informuję, że stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia na zasadach określonych w art. 37 ustawy K.p.a.

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 K.p.a., w związku z czym niniejsze obwieszczenie w dniu 20 listopada 2020r. zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

  1. Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Baranówka”
    ul. Skubisza 3, 35-206 Rzeszów
  2. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz), tablica ogłoszeń w Ratuszu, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl).
  3. SR-III A/a