Obwieszczenia

Obwieszczenie - SR-III.6131.194.2020

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

    Rzeszów, 15 października 2020r.

SR-III.6131.194.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie dotyczącego udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 276/11 w obrębie nr 207 położonej przy ul. Piotra Skargi 2 w Rzeszowie.

Strony mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miasta Rzeszowa, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, pok. 10, w godzinach: 7 30 - 15 30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 7 (parter – korytarz) w dniu 15 października 2020r.

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Anna Kozicka

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

Otrzymują:

  1. Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla 1000-lecia
    ul. Kochanowskiego 21, 35-208 Rzeszów
  2. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz), tablica ogłoszeń w Ratuszu, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl).
  3. SR-III A/a