Obwieszczenia

Pismo do GDOŚ w Warszawie z dnia 30.06.2020 r., znak: SR-II.6220.83.2016

Pismo do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie przesłania oryginałów/potwierdzonych za zgodność z oryginałem akt sprawy dotyczących zażaleń Towarzystwa Ochrony Przyrody w Warszawie na postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia: 10 lutego 2020 r. o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie żądania uzupełnienia postanowienia z dnia 25 listopada 2019 r. uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie tzw. Droga Południowa”  oraz z dnia 13 lutego 2020 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu z dnia 10 lutego 2020 r.

Załączniki: