Aktualności

Ogłoszenie o aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Rzeszowa. Zadania niskoemisyjne do harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłaszać każdy zainteresowany interesariusz. Przez zadanie niskoemisyjne rozumie się takie, które może mieć wpływ na zmianę struktury wykorzystania paliw, udział odnawialnych źródeł energii, zmianę zapotrzebowania na energię lub zmianę emisji CO2 na terenie miasta Rzeszowa.

Gdy zajdzie konieczność utworzenia nowego działania lub usunięcia istniejącego działania można wpisać lub usunąć to działanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w trakcie najbliższej aktualizacji PGN dla miasta Rzeszowa.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sposób ciągły.

Należy wypełnić niżej zamieszczony wniosek i przekazać w następujący sposób:
1) dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów,
2) przesłać pocztą elektroniczną na adres sr@erzeszow.pl.

Dodatkowe informacje uzyskać można w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7 w Rzeszowie - pokój nr 8.

Załączniki: