Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez:
1. przyłączanie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
2. wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej,
3. pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości są zobowiązani udokumentować wykonywanie obowiązku opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z terenu swojej nieruchomości przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Rzeszowa na świadczenie tego typu usług, poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. W przypadku braku umów na opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych oraz dowodów wpłaty za tego typu usługi, Straż Miejska może nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł, a Sąd może nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 5000 zł.

Informujemy, że na terenie miasta Rzeszowa, Straż Miejska prowadzi kontrole pod kątem przestrzegania w/w obowiązków.

Załączniki: