Informacja dotycząca postępowania z nieczystościami ciekłymi z terenu nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez:
1. Przyłączanie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
2. Wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej,
3. Pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
W myśl art. 6 ust. 1 właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystanie z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów) za tą usługę. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (link).
Informujemy, że na terenie miasta Rzeszowa, Straż Miejska prowadzi kontrole pod kątem przestrzegania w/w obowiązków.
W przypadku braku umów na opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych lub dowodów uiszczenia opłat za tego typu usługi, Straż Miejska może nałożyć mandat karny.