Ogłoszenia Wydziału Geodezji

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 966, 1512/452 w obrębie 210
Prezydent Miasta Rzeszowa
Rzeszów, dnia 24 września 2021r.
GE-E.6621.229.3.2021

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

       W siedzibie GEORES Sp. z o.o., 35-064 Rzeszów  ul. Targowa 3, w terminie od 15.10.2021r. do 05.11.2021r., w dni robocze – w godzinach od 730 do 1530 (w środy w godzinach od 730 do 1700) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego:

 186301_0229 Rzeszów – Pogwizdów

 Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

  - rejestru gruntów

  - rejestru budynków

  - rejestru lokali

  - mapy ewidencji gruntów i budynków

 

została opracowana na podstawie art. 4 ust.1a pkt. 2, art. 20 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2052) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 poz. 393).

            Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                   z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

                                                                                                   Zbigniew Sebzda 

                                                                                         Dyrektor Wydziału Geodezji

                                                                                           Urząd Miasta Rzeszowa

 

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 966, 1052 w obrębie 218

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 3726, 3730/38, 3730/39 w obrębie 222

Wykonawca prac geodezyjnych:

Usługi Geodezyjno – Budowlane

Anna Fila

 1. Kwiatkowskiego 74E/1

35-311 Rzeszów

 ZAWIADMOMIENIE

 

O czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac: GE-O.6641.3662.2021, uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się postępowanie ustalenia przebiegu granic nieruchomości działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem.

 

 

Numer i nazwa obrębu

Nazwa Gminy

Numer działki, której granice podlegają ustaleniu

Numery działek sąsiednich

Data ustalenia

Godzina

Postępowanie odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie egib

223 Zwięczyca II

Gmina Miasto Rzeszów

1501/3

1490, 1492/2, 1501/2, 1501/4, 1508

21.10.2021r.

13:00

w terenie - §39

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 968, 969, 1077, 1078 w obrębie 224

Rzeszów, dnia 13 wrzesnia  2021r.

 

RG.5.11.2021

 

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                      Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

 Rozgraniczenie

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1413/3 położonej w obr. 219 Rzeszów-Wilkowyja Pd z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 1414/3 w obr. 219 Rzeszów-Wilkowyja Pd do sprawy nr GE-E.6830.6.2021.
 2. Miejsce i termin składania ofert- Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 w terminie do dnia 23 wrzesnia 2021.
 3. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy
 5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – cena brutto- znaczenie kryterium 100%
 6. Dodatkowe informacje

 W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

 Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

    – o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie

      dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

 

Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:

 • zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
 • jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
 • wpłynęła po terminie składania ofert.

 

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.       

 Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 • zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

 1. Załączniki:

- formularz „ Oferta” + mapa

KA-RO Sp. z o.o.

Myśliborska 98E/149; 03-185 Warszawa

NIP 5242755408, REG. 146401705

 

 ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic

na podstawie § 37-39 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

i przyjęcia granic do podziału nieruchomości

na podstawie § 6 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Rzeszowie o identyfikatorze zgłoszenia: GE-O.6641.3665.2021, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  04.10.2021  o godzinie 11:00-11:30 zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2210,2211/2,2212,1983,, położonej w obrębie:  0212 STARONIWA oraz działka nr 1902/1, położonej w obrębie:  0207 ŚRÓDMIEŚCIE jednostce ewidencyjnej: 186301_1 m.Rzeszów, a następnie przyjęcie granic do podziału.

Z uwagi na powyższe, jako zainteresowanych proszę o wzięcie udziału w opisanych powyżej czynnościach i stawienie się na swojej działce.

GE.E.6644.5.10.2021

Rzeszów, dnia 1 września 2021r.

 

RG.5.10.2021

 

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa

 1. Rynek 1

35-064 Rzeszów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 WSZYSCY WYKONAWCY

 

Rozgraniczenie nieruchomości

(Nazwa przedmiotu zamówienia)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1436/3 położona w obr. 219 Rzeszów – Wilkowyja-Południe z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 1414/3 obr. 219 -  do sprawy znak: GE-E.6830.7.2021.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta   Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 

w terminie do dnia 10 września 2021 roku.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

2 miesiące od daty podpisania umowy.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena brutto- znaczenie kryterium 100%

 

 1. Załączniki:

- mapa

- treść oferty

 

GE.E.6644.5.9.2021

Rzeszów, dnia 1 września 2021r.

 

RG.5.9.2021

 Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa

 1. Rynek 1

35-064 Rzeszów

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Rozgraniczenie nieruchomości

(Nazwa przedmiotu zamówienia)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1846/2 położona w obr. 219 Rzeszów – Wilkowyja-Południe z nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr nr: 1847/3, 1845, 1844, i 1843 obr. 219 -  do sprawy znak: GE-E.6830.9.2021.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta   Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19  

w terminie do dnia 10 września 2021 roku.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

2 miesiące od daty podpisania umowy.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena brutto- znaczenie kryterium 100%

  

 1. Załączniki:

- mapa

- treść oferty

Informacja dotyczaca ustalenia granic działek w obrębie 222

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa
w sprawie czynności ustalenia
granic działek ewidencyjnych
z wniosku Geodety Uprawnionego
Na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 393),
INFORMUJĘ o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w:
Obrębie ewidencyjnym: 229 - Pogwizdów
Jedn.ewid: 186301_1 miasto Rzeszów
Wykonawca prac geodezyjnych: Geores Sp. z o.o
35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Rzeszów, 12 lipca 2021r.

GE-E.6621.229.2.2021

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2052), informuję, o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego
186301_1.0229 Rzeszów – Pogwizdów.

Jednocześnie informuje, że postępowanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przebiega w następującym trybie:
1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.
2. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w pkt 1, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
3. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
4. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w pkt. 5, zgłaszać zarzuty do tych danych.
7. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
8. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt. 7, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
9. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt. 7 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zbigniew Sebzda
Dyrektor Wydziału Geodezji
Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 2317 w obrębie 225

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1161, 1162 w obrębie Biała

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 3739,3732/2 w obrębie 222

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 554, 559/4, 559/7 w obrębie 221

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1078, 1079, 1080 w obrębie 224

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 962 w obrębie 218 

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1736 w obrębie 219 

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1736 w obrębie 219 

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 990/3 i 990/4 w obrębie 225 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

 

Rozgraniczenie

(Nazwa przedmiotu zamówienia)

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 559/4 i 559/7  836 położonych w obr. 221 Rzeszów-Słocina z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 554 w obr. 221 Rzeszów-Słocina do sprawy nr GE-E.6830.3.2021.
 2. Miejsce i termin składania ofert- Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 w terminie do dnia 28 maja 2021.
 3. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy
 5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – cena brutto- znaczenie kryterium 100%
 6. Dodatkowe informacje

Załączniki:

Wzór umowy
Treść zapytania

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1875 w obrębie 212

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 49/1 i 82/5 w obrębie 229

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 82 w obrębie 218

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 86 w obrębie 213

Informacja dotyczaca ustalenia granic działek 1171/1 1192/1 1193/5 1170/1 w obrębie 219

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 2557/1 i 2557/2 w obrębie 212

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 959 w obrębie 218

Informacja dotyczaca ustalenia granic działek : 2091/1, 2091/3, 2092/2, 2094/4, 2095/6, 2097/8, 2101/7, 2101/7, 2101/5, 2097/18, 2097/17, 2097/17, 2097/15, 2095/9, 2095/8, 2094/7, 2094/8, 2092/1

wraz z działkami sąsiednimi 1965/122, 2091/2, 091/4, 2092/3, 2094/3, 2095/7, 2097/9, 2101/3, 2102/8, 2101/6, 2100/4, 2099, 2097/5, 2095/3, 2093, 1965/120, 1965/121

Informacja dotycząca ustalenia granic działki 225-1662/4.

Informacja dotycząca ustalenia granic działki 225-1662/4 cz.II.

Informacja dotycząca prowadzonych prac na działce 212-2450 oraz sąsiednich.

Wykonawca prac geodezyjnych:

Usługi Geodezyjno – Budowlane

Anna Fila

ZAWIADMOMIENIE

O czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac:                                  GE-O.6641.1972.2020, uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się przyjęcie przebiegu granic nieruchomości działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem.

 

Numer i nazwa  obrębu

Numer działki, której granice

podlegają przyjęciu

Numer działki sąsiedniej

Data przyjęcia granic

Godzina

208 Nowe Miasto

962/1

962/2

02.03.2021r.

16:00

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 457 w obrębie 224 - Rzeszów - Biała II

Wykonawca prac geodezyjnych:

      USŁUGI GEODEZYJNE                                                                                                                                  Dnia 05 stycznia 2021r.

    KOM-GEO Ryszard Kołodziej

35-051 Rzeszów ul.T.Lenartowicza 27/2

tel.  505175230           Regon 180277472

 

ZAWIADMOMIENIE

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Na podstawie §38 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac: GE-O.6641.3606.2020, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.01.2021r o godzinie 1000 odbędzie się ustalenie granic nieruchomości nr 682/1 z działkami  nr 683/16, 680/3 obr. 228 Matysówka.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 240 w obrębie 225 - Rzeszów -Budziwój

Rzeszów 18.11.2020r

WNIOSEK

 Na podstawie §38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393.) proszę o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa informacji dotyczącej ustalenia granic nieruchomości działki ewidencyjnej nr 298/21, położonej w obrębie 223 Zwięczyca II, gmina Miasto Rzeszów na okres 14 dni w dniach od 19.11.2020r. do 02.12.2020r.

 

Zawiadomienie o utworzeniu nowego obrębu 229 - Rzeszów Pogwizdów

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 776/2 w obrębie 215 - Rzeszów - Przybyszówka

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 4852 w obrębie 222 - Rzeszów - Przybyszówka

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 747/1 w obrębie 207 - Rzeszów - Śródmieście

Zawiadomienie o wyznaczeniu i wznowieniu punktów granicznych dla działek ewidencyjnych 211-1045, 211-1047, 211-1046/1

Rzeszów, dnia 17 sierpnia 2020r

 GMINA MIASTO RZESZÓW
URZĄD MIASTA RZESZOWA
35-002 Rzeszów
Kopernika 15
17-748 48 02

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozgraniczenie

 

 Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 991 211 z nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr nr 992, 989/2 obr. 211 GE- E.6830.4.2020

 1. Miejsce i termin składania ofert- Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 w terminie do dnia 25 sierpnia 2020r.
 2. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy
 4. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – cena brutto- znaczenie kryterium 100%

Załączniki:

-mapa

-treść oferty

Zawiadomienie o czynnościach utrwalenia granicy pasa drogowego w obrębie m.Rzeszów- 218

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 351, 813, 345/1, 349, 350/1, 352/2 w obrębie 223.

Wykonawca prac geodezyjnych:

Usługi Geodezyjno – Budowlane

Anna Fila

Kwiatkowskiego 74E/1

35-311 Rzeszów

 

ZAWIADOMIENIE

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac: GE-O.6641.3408.2019, uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych nieruchomości działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem.

 

 

Numer i nazwa  obrębu

Numer działki

Numery działek sąsiednich

Data

Godzina

Adres

216 Staromieście

1313

1312, 1314, 1315, 1320/2, 1321, 1322

15.07.2020r.

11:00

ul. Lipowa, Rzeszów

216 Staromieście

1321

1313, 1320/2, 1322, 1323, 1325, 1326/2

15.07.2020r.

11:00

ul. Lipowa, Rzeszów

 

INFORMACJA

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr  2505 położonej w gminie Krasne obr. Krasne

INFORMACJA

Podział działek w obrębie 209

INFORMACJA

Podział działek w obrębie 221

K O M U N I K A T

DODATKOWA narada koordynacyjna odbędzie się 30.XII.2019r

 

K O M U N I K A T

BDOT500, GESUT, EGIB

Obr. 226-Miłocin II i 228-Matysówka

 

            Informujemy, że trwają prace związane z odbiorem obiektowych baz danych EGIB, GESUT, BDOT500. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi około 17 grudnia 2019r. Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych w tym pliki należy oddawać z uwzględnieniem obiektowości. Decyduje data wpływu operatu do GODGiK.

                   W związku z tym po dniu 16 grudnia 2019r. prosimy wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed dniem 16 grudnia 2019r. o kontakt z obsługą GODGiK w Rzeszowie w celu pobrania aktualnego pliku obiektowego do modyfikacji. W tym przypadku pliki będą wydawane bezpłatnie.

Załączniki:

EWMAPA w GODGIK Rzeszów

K O M U N I K A T 

            W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia prac polegających na zmianie systemu komputerowego do prowadzenia mapy zasadniczej  dla obszaru Miasta Rzeszowa podajemy poniżej harmonogram wdrożenia systemu EWMapa 11 FB dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych[1].

 • 04 maja 2017r. – obręb 216 i 226
 • 08 maja 2017r. – obręb 215 i 222
 • 09 maja 2017r. – obręb 217
 • 12 maja 2017r. – obręb 209 i 213
 • 16 maja 2017r. – obręb 218 i 224
 • 22 maja 2017r. – obręb 214 i 223
 • 23 maja 2017r. – obręb 210 i 211
 • 26 maja 2017r. – obręb 219 i 221
 • 30 maja 2017r. – obręb 208 i 225
 • 01 czerwca 2017r. – obręb 212 i 220

Operaty techniczne składane do GODGiK po wdrożeniu systemu EWMapa ma poszczególnych obrębach powinny zawierać dokumenty stanowiące wyniki prac geodezyjnych (tj. mapy do celów projektowych, mapy 
z wynikami inwentaryzacji etc.) przygotowane i wydrukowane przez Wykonawcę we własnym zakresie.

Informujemy również, że do czasu wejścia do powszechnego stosowania standardu GML, obowiązującym plikiem wymiany danych dla obrębów na których wdrożony zostanie system EWMapa będzie format tekstowy EWMapa (plik do modyfikacji i plik modyfikujący). Wykonawca pobierze każdorazowo do zgłoszonej pracy plik do modyfikacji w którym wprowadzi zmiany wynikające
 z realizacji pracy geodezyjnej i wraz z operatem technicznym odda do GODGiK w celu zaktualizowania bazy mapy zasadniczej.

[1]  W razie wystąpienia problemów technicznych związanych z wdrożeniem systemu harmonogram może ulec niewielkim zmianom.

 

K O M U N I K A T 

W związku ze zmianą systemu do prowadzenia mapy zasadniczej dla obrębu 
207 Rzeszów-Śródmieście informujemy, że od dnia 1 lipca 2016r GODGiK w Rzeszowie 
nie będzie opracowywał i drukował map wynikowych z prac geodezyjnych realizowanych na ww. obrębie (decyduje data wpływu operatu do GODGiK).

Zgodnie z § 71 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia MSWiA z dn. 9 listopada 2011r w sprawie standardów technicznych (..) Wykonawca winien dołączyć do operatu technicznego dokumenty zawierające wyniki pomiaru.

Przedkładane do uwierzytelnienia dokumenty Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie.

Informujemy również, że do czasu wejścia do powszechnego stosowania standardu GML, obowiązującym plikiem wymiany danych dla obrębu 207 Rzeszów-Śródmieście będzie format tekstowy EWMapa. Wykonawca otrzyma każdorazowo do zgłoszonej pracy plik do modyfikacji w którym wprowadzi zmiany wynikające z realizacji pracy geodezyjnej i wraz z operatem technicznym odda do GODGiK w celu zaktualizowania bazy mapy zasadniczej.

Wydruki map do celów projektowych nie będą przekazywane przez GODGIK do Oddziału Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w celu weryfikacji wydrukowanych projektów, które zostały pozytywnie skoordynowane na naradach koordynacyjnych oraz tych które są w trakcie koordynacji