Ogłoszenia Wydziału Geodezji

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 500, 501/1 w obrębie 222

Rzeszów, dnia 29 października  2021r.

 

RG.5.12.2021

 

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa

 1. Rynek 1

35-064 Rzeszów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

 

Rozgraniczenie

(Nazwa przedmiotu zamówienia)

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 129 położonej w obr. 001 Tyczyn z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 42/2 położonej w obr. 001 Tyczyn do sprawy nr GE-E.6830.11.2021.
 2. Miejsce i termin składania ofert- Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 w terminie do dnia 15 listopada 2021.
 3. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy
 5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – cena brutto- znaczenie kryterium 100%
 6. Dodatkowe informacje

 

W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

 

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

    – o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie

      dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

 

Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:

 • zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
 • jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
 • wpłynęła po terminie składania ofert.

 

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

 

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.       

 

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 • zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

 Załączniki:

- formularz „ Oferta”

- mapa

 

 

 

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 966, 1512/452 w obrębie 210
Prezydent Miasta Rzeszowa
Rzeszów, dnia 24 września 2021r.
GE-E.6621.229.3.2021

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

       W siedzibie GEORES Sp. z o.o., 35-064 Rzeszów  ul. Targowa 3, w terminie od 15.10.2021r. do 05.11.2021r., w dni robocze – w godzinach od 730 do 1530 (w środy w godzinach od 730 do 1700) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego:

 186301_0229 Rzeszów – Pogwizdów

 Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

  - rejestru gruntów

  - rejestru budynków

  - rejestru lokali

  - mapy ewidencji gruntów i budynków

 

została opracowana na podstawie art. 4 ust.1a pkt. 2, art. 20 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 2052) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 poz. 393).

            Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                   z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

                                                                                                   Zbigniew Sebzda 

                                                                                         Dyrektor Wydziału Geodezji

                                                                                           Urząd Miasta Rzeszowa

 

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 966, 1052 w obrębie 218

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 3726, 3730/38, 3730/39 w obrębie 222

Wykonawca prac geodezyjnych:

Usługi Geodezyjno – Budowlane

Anna Fila

 1. Kwiatkowskiego 74E/1

35-311 Rzeszów

 ZAWIADMOMIENIE

 

O czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac: GE-O.6641.3662.2021, uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się postępowanie ustalenia przebiegu granic nieruchomości działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem.

 

 

Numer i nazwa obrębu

Nazwa Gminy

Numer działki, której granice podlegają ustaleniu

Numery działek sąsiednich

Data ustalenia

Godzina

Postępowanie odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie egib

223 Zwięczyca II

Gmina Miasto Rzeszów

1501/3

1490, 1492/2, 1501/2, 1501/4, 1508

21.10.2021r.

13:00

w terenie - §39

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 968, 969, 1077, 1078 w obrębie 224

Rzeszów, dnia 13 wrzesnia  2021r.

 

RG.5.11.2021

 

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                      Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

 Rozgraniczenie

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1413/3 położonej w obr. 219 Rzeszów-Wilkowyja Pd z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 1414/3 w obr. 219 Rzeszów-Wilkowyja Pd do sprawy nr GE-E.6830.6.2021.
 2. Miejsce i termin składania ofert- Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 w terminie do dnia 23 wrzesnia 2021.
 3. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy
 5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – cena brutto- znaczenie kryterium 100%
 6. Dodatkowe informacje

 W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

 Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

    – o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie

      dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

 

Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:

 • zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
 • jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
 • wpłynęła po terminie składania ofert.

 

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.       

 Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 • zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

 1. Załączniki:

- formularz „ Oferta” + mapa

KA-RO Sp. z o.o.

Myśliborska 98E/149; 03-185 Warszawa

NIP 5242755408, REG. 146401705

 

 ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic

na podstawie § 37-39 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

i przyjęcia granic do podziału nieruchomości

na podstawie § 6 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Rzeszowie o identyfikatorze zgłoszenia: GE-O.6641.3665.2021, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  04.10.2021  o godzinie 11:00-11:30 zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2210,2211/2,2212,1983,, położonej w obrębie:  0212 STARONIWA oraz działka nr 1902/1, położonej w obrębie:  0207 ŚRÓDMIEŚCIE jednostce ewidencyjnej: 186301_1 m.Rzeszów, a następnie przyjęcie granic do podziału.

Z uwagi na powyższe, jako zainteresowanych proszę o wzięcie udziału w opisanych powyżej czynnościach i stawienie się na swojej działce.

GE.E.6644.5.10.2021

Rzeszów, dnia 1 września 2021r.

 

RG.5.10.2021

 

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa

 1. Rynek 1

35-064 Rzeszów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 WSZYSCY WYKONAWCY

 

Rozgraniczenie nieruchomości

(Nazwa przedmiotu zamówienia)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1436/3 położona w obr. 219 Rzeszów – Wilkowyja-Południe z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 1414/3 obr. 219 -  do sprawy znak: GE-E.6830.7.2021.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta   Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 

w terminie do dnia 10 września 2021 roku.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

2 miesiące od daty podpisania umowy.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena brutto- znaczenie kryterium 100%

 

 1. Załączniki:

- mapa

- treść oferty

 

GE.E.6644.5.9.2021

Rzeszów, dnia 1 września 2021r.

 

RG.5.9.2021

 Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa

 1. Rynek 1

35-064 Rzeszów

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Rozgraniczenie nieruchomości

(Nazwa przedmiotu zamówienia)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1846/2 położona w obr. 219 Rzeszów – Wilkowyja-Południe z nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr nr: 1847/3, 1845, 1844, i 1843 obr. 219 -  do sprawy znak: GE-E.6830.9.2021.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta   Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19  

w terminie do dnia 10 września 2021 roku.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

2 miesiące od daty podpisania umowy.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena brutto- znaczenie kryterium 100%

  

 1. Załączniki:

- mapa

- treść oferty

Informacja dotyczaca ustalenia granic działek w obrębie 222

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa
w sprawie czynności ustalenia
granic działek ewidencyjnych
z wniosku Geodety Uprawnionego
Na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 393),
INFORMUJĘ o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w:
Obrębie ewidencyjnym: 229 - Pogwizdów
Jedn.ewid: 186301_1 miasto Rzeszów
Wykonawca prac geodezyjnych: Geores Sp. z o.o
35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Rzeszów, 12 lipca 2021r.

GE-E.6621.229.2.2021

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2052), informuję, o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego
186301_1.0229 Rzeszów – Pogwizdów.

Jednocześnie informuje, że postępowanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przebiega w następującym trybie:
1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.
2. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w pkt 1, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
3. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
4. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w pkt. 5, zgłaszać zarzuty do tych danych.
7. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
8. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt. 7, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
9. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt. 7 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zbigniew Sebzda
Dyrektor Wydziału Geodezji
Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 2317 w obrębie 225

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1161, 1162 w obrębie Biała

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 3739,3732/2 w obrębie 222

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 554, 559/4, 559/7 w obrębie 221

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1078, 1079, 1080 w obrębie 224

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 962 w obrębie 218 

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1736 w obrębie 219 

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1736 w obrębie 219 

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 990/3 i 990/4 w obrębie 225 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

 

Rozgraniczenie

(Nazwa przedmiotu zamówienia)

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 559/4 i 559/7  836 położonych w obr. 221 Rzeszów-Słocina z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 554 w obr. 221 Rzeszów-Słocina do sprawy nr GE-E.6830.3.2021.
 2. Miejsce i termin składania ofert- Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 w terminie do dnia 28 maja 2021.
 3. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy
 5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – cena brutto- znaczenie kryterium 100%
 6. Dodatkowe informacje

Załączniki:

Wzór umowy
Treść zapytania

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 1875 w obrębie 212

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 49/1 i 82/5 w obrębie 229

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 82 w obrębie 218

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 86 w obrębie 213

Informacja dotyczaca ustalenia granic działek 1171/1 1192/1 1193/5 1170/1 w obrębie 219

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 2557/1 i 2557/2 w obrębie 212

Informacja dotyczaca ustalenia granic działki 959 w obrębie 218

Informacja dotyczaca ustalenia granic działek : 2091/1, 2091/3, 2092/2, 2094/4, 2095/6, 2097/8, 2101/7, 2101/7, 2101/5, 2097/18, 2097/17, 2097/17, 2097/15, 2095/9, 2095/8, 2094/7, 2094/8, 2092/1

wraz z działkami sąsiednimi 1965/122, 2091/2, 091/4, 2092/3, 2094/3, 2095/7, 2097/9, 2101/3, 2102/8, 2101/6, 2100/4, 2099, 2097/5, 2095/3, 2093, 1965/120, 1965/121

Informacja dotycząca ustalenia granic działki 225-1662/4.

Informacja dotycząca ustalenia granic działki 225-1662/4 cz.II.

Informacja dotycząca prowadzonych prac na działce 212-2450 oraz sąsiednich.

Wykonawca prac geodezyjnych:

Usługi Geodezyjno – Budowlane

Anna Fila

ZAWIADMOMIENIE

O czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac:                                  GE-O.6641.1972.2020, uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się przyjęcie przebiegu granic nieruchomości działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem.

 

Numer i nazwa  obrębu

Numer działki, której granice

podlegają przyjęciu

Numer działki sąsiedniej

Data przyjęcia granic

Godzina

208 Nowe Miasto

962/1

962/2

02.03.2021r.

16:00

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 457 w obrębie 224 - Rzeszów - Biała II

Wykonawca prac geodezyjnych:

      USŁUGI GEODEZYJNE                                                                                                                                  Dnia 05 stycznia 2021r.

    KOM-GEO Ryszard Kołodziej

35-051 Rzeszów ul.T.Lenartowicza 27/2

tel.  505175230           Regon 180277472

 

ZAWIADMOMIENIE

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Na podstawie §38 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac: GE-O.6641.3606.2020, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.01.2021r o godzinie 1000 odbędzie się ustalenie granic nieruchomości nr 682/1 z działkami  nr 683/16, 680/3 obr. 228 Matysówka.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 240 w obrębie 225 - Rzeszów -Budziwój

Rzeszów 18.11.2020r

WNIOSEK

 Na podstawie §38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393.) proszę o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa informacji dotyczącej ustalenia granic nieruchomości działki ewidencyjnej nr 298/21, położonej w obrębie 223 Zwięczyca II, gmina Miasto Rzeszów na okres 14 dni w dniach od 19.11.2020r. do 02.12.2020r.

 

Zawiadomienie o utworzeniu nowego obrębu 229 - Rzeszów Pogwizdów

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 776/2 w obrębie 215 - Rzeszów - Przybyszówka

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 4852 w obrębie 222 - Rzeszów - Przybyszówka

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 747/1 w obrębie 207 - Rzeszów - Śródmieście

Zawiadomienie o wyznaczeniu i wznowieniu punktów granicznych dla działek ewidencyjnych 211-1045, 211-1047, 211-1046/1

Rzeszów, dnia 17 sierpnia 2020r

 GMINA MIASTO RZESZÓW
URZĄD MIASTA RZESZOWA
35-002 Rzeszów
Kopernika 15
17-748 48 02

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozgraniczenie

 

 Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów- Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 991 211 z nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr nr 992, 989/2 obr. 211 GE- E.6830.4.2020

 1. Miejsce i termin składania ofert- Sekretariat Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, I piętro, pok. nr 19 w terminie do dnia 25 sierpnia 2020r.
 2. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty: nie dotyczy
 4. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – cena brutto- znaczenie kryterium 100%

Załączniki:

-mapa

-treść oferty

Zawiadomienie o czynnościach utrwalenia granicy pasa drogowego w obrębie m.Rzeszów- 218

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 351, 813, 345/1, 349, 350/1, 352/2 w obrębie 223.

Wykonawca prac geodezyjnych:

Usługi Geodezyjno – Budowlane

Anna Fila

Kwiatkowskiego 74E/1

35-311 Rzeszów

 

ZAWIADOMIENIE

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, identyfikator zgłoszenia prac: GE-O.6641.3408.2019, uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych nieruchomości działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem.

 

 

Numer i nazwa  obrębu

Numer działki

Numery działek sąsiednich

Data

Godzina

Adres

216 Staromieście

1313

1312, 1314, 1315, 1320/2, 1321, 1322

15.07.2020r.

11:00

ul. Lipowa, Rzeszów

216 Staromieście

1321

1313, 1320/2, 1322, 1323, 1325, 1326/2

15.07.2020r.

11:00

ul. Lipowa, Rzeszów

 

INFORMACJA

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr  2505 położonej w gminie Krasne obr. Krasne

INFORMACJA

Podział działek w obrębie 209

INFORMACJA

Podział działek w obrębie 221

K O M U N I K A T

DODATKOWA narada koordynacyjna odbędzie się 30.XII.2019r

 

K O M U N I K A T

BDOT500, GESUT, EGIB

Obr. 226-Miłocin II i 228-Matysówka

 

            Informujemy, że trwają prace związane z odbiorem obiektowych baz danych EGIB, GESUT, BDOT500. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi około 17 grudnia 2019r. Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych w tym pliki należy oddawać z uwzględnieniem obiektowości. Decyduje data wpływu operatu do GODGiK.

                   W związku z tym po dniu 16 grudnia 2019r. prosimy wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed dniem 16 grudnia 2019r. o kontakt z obsługą GODGiK w Rzeszowie w celu pobrania aktualnego pliku obiektowego do modyfikacji. W tym przypadku pliki będą wydawane bezpłatnie.

Załączniki:
Strona 1 z 3