Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne

Rozstrzygnięcie!!!Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na: sprzedaż i dostarczenie dywanów oraz mebli do sal przedszkolnych w ramach projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2”, Numer RPPK.09.01.00-18-0002/19, dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki: