Obwieszczenia

obwieszczenie AR.6733.55.1.2020.IB55

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-03-17

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j.),

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 17 marca 2020 r., została wydana decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: AR.6733.55.1.2020.IB55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działkach nr 1914/1, 1840/4, 1840/7, 1840/8, 1775/79, 1775/80, 1840/9, 1775/81, 1840/10, 1840/5 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej.

 

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 41) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

                      Andrzej Skotnicki

           Dyrektor Wydziału Architektury

                                                                                                         Urzędu Miasta Rzeszowa