Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.71.3.2020.AS71

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

Rzeszów, 2020-03-04

AR.6733.71.3.2020.AS71

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 3 marca 2020 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Rusinek,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1532/13, 1532/14, 1532/16, 1532/18, 1532/19, 1532/20, 1532/21, 1532/22, 1532/23, 1532/24, 1532/25, 1532/26, 1532/27, 1532/28, 1532/29, 1532/130, 1532/31, 1532/32, 1532/33 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej.

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa