Obwieszczenia

AR.6733.70.5.2020.MS70

Prezydent Miasta Rzeszowa

Rzeszów, 2020-03-09

AR.6733.70.5.2020.MS70

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 293),

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 3 marca 2020 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr 848/1, 848/5, 848/8, 849/5, 849/6 obr. 224 położonych przy ul. Wschodniej w Rzeszowie”.

 

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

 Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa