Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - AR.6733.54.1.2020.EM54

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

Rzeszów, 2020-02-27

AR.6733.54.1.2020.EM54

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 17 lutego 2020 r., na wniosek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa zadaszenia tarasu wschodniego przy wejściu do budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie” na działkach nr 584/10, 584/2 obr. 207 w Rzeszowie
przy ul. Grunwaldzkiej
.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa