Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.71.1.2020.AS71

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

Rzeszów, 2020-02-25

AR.6733.71.1.2020.AS71

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 19 lutego 2020 r. (po uzupełnieniu wniosku z dnia 27 stycznia 2020 r.), na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 35-055 Rzeszów,
ul. Naruszewicza 18, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Mariusz Pawelec,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa konstrukcji oporowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z pompowniami wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa pompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi na terenie osiedla Budziwój” na działkach nr 2823, 2822, 2821, 2820/6, 2820/3, 2820/1, 2570/6, 2572/4 obr. 225 położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Jarzębinowej i Podleśnej.

 

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa