Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR. 6733.54.4.2019.BP54

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-02-24

  1. 6733.54.4.2019.BP54

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r.  poz. 1945 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 24 lutego 2020 r., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa obiektu elektroenergetycznej infrastruktury technicznej w postaci podstacji trakcyjnej 110 kV Rzeszów składającej się z budynku podstacji trakcyjnej, naziemnych urządzeń technicznych oraz niezbędnej infrastruktury”,
na działkach nr107/11 i 107/12 obr. 207 w Rzeszowie
dla PKP Energetyka S.A.,
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, w imieniu której występuje pełnomocnik
Pani Joanna Nowacka
.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów, ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa