Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.71.2.2020.AS71

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

Rzeszów, 2020-02-24

AR.6733.71.2.2020.AS71

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 20 lutego 2020 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Rusinek,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1306/19, 1307, 1322/18, 1322/21, 1322/22 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Chmielnej.

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa