Obwieszczenia

Obwieszczenie: AR.6733.66.3.2020.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6733.66.3.2020.ES66                                                                     

Rzeszów, 2020-02-20

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018.1945 j.t z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 18 lutym 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnieni” na działkach nr ew. 406/4, 415, 416/1, 417/4, 417/5, przy ul. Potockiego obr. 220 w Rzeszowie.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

                                                                                 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa