Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.68.3.2020.BS68

Rzeszów, 2020-02-13

AR.6733.68.3.2020.BS68

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.),

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

z a w i a d a m i a,

że w dniu 11 lutego 2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Kędra zam. Boguchwała, ul. Ks. Stefana Pelca 32, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Słoneczny Stok w Rzeszowie” na działkach nr 4349/5, 3201/22, 4392/2, 4321/2, 4321/4 obr. 222.

            Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa