Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6740.51.68.2019.MR51

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-02-12

AR.6740.51.68.2019.MR51

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. –o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia o wydaniu postanowienia
znak: AR.6740.51.68.2019.MR51
z dnia 12 lutego 2020 r.

 

o sprostowaniu omyłki pisarskiej w treści decyzji znak: AR.6740.51.68.2019.MR51 z dnia
5 listopada 2019 r.,
wydanej na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa - Zarządcy Dróg na terenie Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, Rynek 1 – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ”

 

Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w dniach pracy Urzędu
w godzinach od 8:00 do 15:30 w środę od 8:00 do 17:00 w Wydziale Architektury - Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 37.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa