Obwieszczenia

Obwieszczenie: AR.6733.66.28.2019.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-02-12

AR.6733.66.28.2019.ES66

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1945),

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 12 lutego 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Jaspisowej w Rzeszowie” na działkach nr 698/4, 709, 715/3, 715/4, 715/6 obr. 220 w Rzeszowie.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z- ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa