Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6740.69.62.2019.AW69

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-01-17

AR.6740.69.62.2019.AW69

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zmianami),

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AR.6740.69.62.2019.AW69, z dnia 17 stycznia 2020r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa publicznej drogi gminnej klasy dojazdowej z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: »Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką«”

 na niżej wymienionych działkach:

 Działki, które Inwestor zamierza zająć pod pas drogowy objęty liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

 województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 223:

 1468/7 (1468/4), 1473/1 (1473), 1480/1 (1480), 1493/3 (1493/1), 1519/2 (1519), 1525/3 (1525/2), 1510/1 (1510), 1499/1 (1499), 1492/1 (1492), 1483/2 (1483/1), 1479/3 (1479/1), 1474/12 (1474/11), 1474/14 (1474/7), 1472/1 (1472), 1468/9 (1468/6),

 Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która uległa podziałowi – przed nawiasem podano numer działki
po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

  1. Działki, w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią rozgraniczającą teren inwestycji (w liniach czasowego zajęcia):

 województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 223:

 1468/3, 1468/5, 1468/8 (1468/4), 1473/2 (1473), 1480/2 (1480), 1481, 1482, 1493/4 (1493/1), 1493/2, 1498, 1497, 1519/1 (1519), 1519/3 (1519), 1525/1, 1525/4 (1525/2), 1510/2 (1510), 1499/2 (1499), 1492/2 (1492), 1483/3 (1483/1), 1484/1, 1485, 1479/4 (1479/1), 1474/13 (1474/11), 1474/15 (1474/7), 1472/2 (1472), 1468/10 (1468/6).

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która uległa podziałowi – przed nawiasem podano numer działki
po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona, zajmowana przez inwestycję.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8:00
do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00, w Wydziale Architektury - Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 43.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa