Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.66.2.2020.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6733.66.2.2020.ES66                                                                     

Rzeszów, 2020-01-16

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018.1945 j.t z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

że w dniu 14 stycznia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ew. 693, 737/4, 737/3, 737/2, 737/1, 735/2, 735/3, 738/1, 738/2, 1025, 740, 741, 743, 744, 745, 746/1, 746/2, 746/3, między ulicami Jaspisowa – Cyrkoniowa. Obr. 220 w Rzeszowie.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa