Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.68.21.2019.BS68

Rzeszów, 2020-01-14

AR.6733.68.21.2019.BS68

 

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 14 styczna 2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Słoneczny Stok  w Rzeszowie” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 3887/9, 3887/10, 3887/12, 3887/11, 3888/18 i 3888/15 obr. 222 położonych przy ulicy Słoneczny Stok w Rzeszowie .

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 43) w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

           

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa