Obwieszczenia

Obwiezczenie - AR.6740.67.2.2020.MJ67

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6740.67.2.2020.MJ67

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami),

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AR.6740.67.2.2020.MJ67

 

na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Rzeszowa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

Budowa odcinka publicznej drogi 1 KD-L od istniejącej drogi gminnej publicznej zlokalizowanej m. in. na działce nr 5932/12 obr. 222 do granicy miasta Rzeszowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego „budowa odcinka publicznej drogi 1 KD-L

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I i etap II”.

 

  1. Działki, które Inwestor zamierza zająć pod pas drogowy objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:
  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II:

5931/4, 10/2, 162/5, 5932/13, 5932/12, 162/4.

 

  1. Działki, w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią rozgraniczającą teren inwestycji (w liniach czasowego zajęcia):
  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II:

5958/4, 5958/3, 5958/5, 5941/4, 5941/1, 162/2, 5941/3.

 

Zainteresowani mogą w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia  zapoznać się z dokumentami sprawy w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00 w Wydziale Architektury - Rzeszów, ulica Kopernika 15,  pokój Nr 41 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa