Obwieszczenia

Obwieszczenie AR.6733.52.2.2020.GR52

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz.U. z 2018 r. , poz.2096 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.1945 )

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu  21 stycznia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 213/12, 213/13, 213/14, 213/15, 213/16, 216, 213/17, 213/7, 213/8, 217/1, 217/2,  w obr. 226  przy ul. Myśliwskiej w Rzeszowie.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (35-002 Rzeszów, ul. Kopernika 15, pok. 35) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa