Obwieszczenia

Obwieszczenie AR.6740.65.93.2019.AG65

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-01-07

AR.6740.65.93.2019.AG65

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia o wydaniu decyzji

znak: AR.6740.65.93.2019.AG65, z dnia 7 stycznia 2020 r.

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

„Budowa publicznej drogi gminnej klasy lokalnej z uzbrojeniem technicznym" w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi bocznej od ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika"

 

na niżej wymienionych działkach:

 

  1. Działki, które Inwestor zamierza zająć pod pas drogowy objęty liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

 

  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 209:

 

2254/1, 2297/1, 2298/6, 2316/6, 291/5 (291/3), 2254/4 (2254/2), 2317/11 (2317/7), 2317/13 (2317/8), 2317/14 (2317/8), 2338/1 (2338), 2369/1 (2369), 2370/1 (2370);

 

  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 221:

2293/1, 588/5, 589/1, 581/14 (581/7), 581/10 (581/8), 581/12 (581/9), 594/1 (594).

 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która uległa podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona, zajmowana przez inwestycję.

 

  1. Działki, w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią rozgraniczającą teren inwestycji (w liniach czasowego zajęcia):

 

  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 219:

2254/7, 2512;

 

  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 209:

291/2, 291/4, 2082, 2253/1, 2254/5 (2254/2), 2297/2, 2298/5, 2316/1, 2317/12 (2317/7);

 

  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 221:

581/11 (581/8), 581/13 (581/9), 2293/5, 588/7, 589/3.

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która uległa podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona, zajmowana przez inwestycję.

 

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00 w Wydziale Architektury - Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 42.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa