Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.67.10.2019.MJ67

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-01-08

AR.6733.67.10.2019.MJ67

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1945 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 8 stycznia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach nr 267/3, 265/4, 264/3, 263/11, 263/12, 263/10 obr. 222 w Rzeszowie w rejonie ul. Krakowskiej.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa