Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.66.1.2020.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6733.66.1.2020.ES66                                                                     

Rzeszów, 2020-01-16

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018.1945 j.t z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

z a w i a d a m i a,

że w dniu 13 stycznia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Ciepłownicza 1 – Zakład Karny od sł. nr 15 do st. transf. Zakład Karny 1” na części dz. nr ew. gr. 525, 498/5, 522 obr. 217 w Rzeszowie, oraz na części dz. nr. ew. gr. 245/1, 244, 245/2, 166/4, 265/9, 266/6, 266/5, 266/7, 266/3, 267/2, obr. 220 w Rzeszowie

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

 Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa