Obwieszczenia

obwieszczenie AR.6733.55.1.2020.IB55

Rzeszów, 2020-02-13

AR.6733.55.1.2020.IB55

 

 

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. –o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia

                                    o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działkach nr 1914/1, 1840/4, 1840/7, 1840/8, 1775/79, 1775/80, 1840/9, 1775/81, 1840/10, 1840/5 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej

 

Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8.00 do 15.30 w środę od 8.00 do 17.00 w Wydziale Architektury Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 41 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

                      Andrzej Skotnicki

           Dyrektor Wydziału Architektury

                                                                                                         Urzędu Miasta Rzeszowa