Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.67.11.2018.MJ67

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-01-07

AR.6733.67.11.2018.MJ67

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1945 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 7 stycznia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „budowa  instalacji  radiokomunikacyjnej  operatora  PL  2014  Sp.  z  o.o.  o nazwie BT_20777_RZESZÓW_KRAKOWSKA, składającej się z urządzeń radiowych ustawionych  na  ruszcie,  anten  sektorowych  i  radiolinii  zainstalowanych  na  wieży strunobetonowej  typu  Pfhleiderer  o  wys.  H  =  40,0  m  n.p.t.  (wraz  z  odgromnikami H = 45,0 m), tras kablowych, instalacji zasilania, ogrodzenia oraz drogi dojazdowej” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działce nr 1495/1 obr.222 położonej przy ulicy Przybyszowskiej w Rzeszowie.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa