Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6740.62.110.2019.SN62

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6740.62.110.2019.SN62

 

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.),

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

zawiadamia o wydaniu decyzji

Nr: 2/2020 znak: AR.6740.62.110.2019.SN62

z dnia 13 stycznia 2020r.

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy lokalnej z infrastrukturą techniczną” w ramach zadania inwestycyjnego
„Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia”

 

na następujących działkach przeznaczonych przez inwestora na wydzielony liniami rozgraniczającymi projektowany pas drogowy:

województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obręb 0208 Nowe Miasto:

 

567/1, 514/12, 568/1, 530/5, 531/3, 533/14, 514/23 (514/21), 1788/7 (1788/2), 517/3 (517/2), 518/6 (518/1), 518/4 (518/2), 518/8 (518/3), 529/8 (529/2), 533/77 (533/41), 561/8 (561/3), 562/2 (562/1), 564/1 (564), 565/24 (565/22), 565/25 (565/22), 565/27 (565/2), 567/3 (567/2) 

 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która ulega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona, zajmowana przez inwestycję.

 

w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią rozgraniczającą teren inwestycji (w liniach czasowego zajęcia):

województwo podkarpackie, Powiat m. Rzeszów, Jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, Obręb 0208 Nowe Miasto,

 

514/24 (514/21), 1788/8 (1788/2), 514/16, 518/5 (518/2), 518/7 (518/1), 518/9 (518/3), 529/9 (529/2), 533/27, 533/13, 562/3 (562/1), 564/2 (564), 565/26 (565/22), 565/28 (565/2), 567/4 (567/2)

 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która ulega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek znajdujących się w liniach czasowego zajęcia zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona.

 

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w dniach pracy Urzędu w godzinach od 800 do 1530 w środę od 800 do 1700 w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa przy ulicy Kopernika 15, pokój Nr 32.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

 DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Urzędu Miasta Rzeszowa