Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.69.11.2019.AW69

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-01-21

AR.6733.69.11.2019.AW69

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zmianami)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 21 stycznia 2020r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowych SN15kV, słupa linii napowietrznej SN w m. Rzeszów – w związku z demontażem istniejącej linii napowietrznej SN 30kV relacji GPZ Boguchwała – WSK Rzeszów”, na działkach nr: 1549/9, 1549/8, 1562, 1561/1, 1570, 1577/2, 1578/6, 1579/11, 1579/10, 1580/20, 1580/21, 1591/10, 1591/3, 1591/23, 1594/29, 1594/11, 1597, 1599/27, obr. 223, dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 43) w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00.

 

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

 

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa