Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR-P.6733.9.6.2022.SN

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2022-05-13

AR-P.6733.9.6.2022.SN

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 503),

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 13 maja 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach: 1392/1, 1393/12 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Św. Marcina.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 32) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy. Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Wojciech Konior

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa