Obwieszczenia

Obwieszczenie AR-P.6733.12.17.2022.AK - wszczęcie postępowania

Prezydent Miasta Rzeszowa

Rzeszów, 2022-05-12

AR-P.6733.12.17.2022.AK

OBWIESZCZENIE

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

 podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 10 maja 2022 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr 2540/14, 2540/5, 2540/13, 2536, 2537/2, 2537/3, 2537/6, 2537/7, 2537/8, 2537/9 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Podlesie.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości. 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Wojciech Konior

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa