Obwieszczenia

Obwieszczenie AR.6740.53.63.2021.WR53

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

o wydaniu decyzji administracyjnej

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 31 grudnia 2021 r., została wydana decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 840/2021 znak: AR.6740.53.63.2021.WR53 o pozwoleniu na budowę, obejmująca: „Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, z garażem podziemnym i na parterze oraz przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, drogami wewnętrznymi, na działkach nr: 1868, 1855, obr. 212, położonych w Rzeszowie przy ul. T. Boya – Żeleńskiego i gen. Langiewicza”.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 36) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

  Katarzyna Leśko

          Z-ca  Dyrektora Wydziału Architektury

              Urzędu Miasta Rzeszowa