Obwieszczenia

Obwieszczenie AR.6733.53.14.2021.WR53

OBWIESZCZENIE

                Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 stycznia 2022 r., została wydana decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: AR.6733.53.14.2021.WR53 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr: 1583, 1581, obr. 212, położonych w Rzeszowie przy ul. Stolarskiej”.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 36) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

                Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa