Obwieszczenia

Obwieszczenie AR.II.6733.14.2022.AG7 - wszczęcie postępowania

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

Rzeszów, 2022-01-13

AR.II.6733.14.2022. AG7

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 11 stycznia 2022 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Rusinek, 38-400 Krosno, ul. Krakowska 21/10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: : „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na dz. nr 2780, 2779/2, 2778/9, 2778/10, 2778/11, 2778/12, 2779/3, 2778/8 obr. 209 położonych w Rzeszowie przy ul. Spacerowej.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa