Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.65.27.2021.MP65

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2022-01-10

AR.6733.65.27.2021.MP65

 

OBWIESZCZENIE

             Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.741 z późn. zm.).  

 podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 10 stycznia 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1391/2, 1393/12, 1393/14, 1393/15, 1393/16, 1393/17, 1393/5, 2251 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. św. Marcina.”

 Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

 Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-cz Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa