Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.II.6733.22.2022.MP10

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 Rzeszów, 2022-01-13

AR.II.6733.22.2022.MP10

 

OBWIESZCZENIE

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm. )

 podaję do publicznej wiadomości,

 że w 11 stycznia 2022 r., na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinka, zam. Krosno 38-400, ul. Krakowska 21/10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1902/3, 1902/4, 1903/1 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Braci Aletańskich

W ciągu 7 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia można w Wydziale Architektury (ulica Kopernika 15) w godzinach od 8.00 do 15.30 (w środy od 8.00 do 17.00) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski w tej sprawie można złożyć na piśmie w ciągu wyznaczonych wyżej 7 dni w sekretariacie Wydziału lub przesłać drogą pocztową.

            W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-cz Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa