Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.70.42.2021.AK70

Prezydent Miasta Rzeszowa

Rzeszów, 2021-11-24

AR.6733.70.42.2021.AK70 

OBWIESZCZENIE

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami),

 podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 23 listopada 2021 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach 425/3, 425/4, 425/5, 426, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 428 obr. 224 położonych w Rzeszowie przy ul. kard. K. Wojtyły.

 Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości. 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa