Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.62.18.2021.SN62

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-10-13

AR.6733.62.18.2021.SN62

 OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741),

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 13 października 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Sieć kanalizacji sanitarnej” na działkach: 553/24, 1072/295 obr. 208 w Rzeszowie przy ul. Kopisto.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 32) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy. Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Katarzyna Leśko

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa